ACM: uitrol glasvezel maakt sterke ontwikkeling door in Nederland

06-05-2021 | door: Witold Kepinski

ACM: uitrol glasvezel maakt sterke ontwikkeling door in Nederland

De ACM ziet een positieve trend in de Nederlandse markt van glasvezel, waarbij de uitrol aanzienlijk is opgeschaald en er steeds meer glasvezel wordt uitgerold in grotere aanééngesloten gebieden in één gemeente. Dit staat in het vandaag verschenen rapport over de ontwikkelingen bij de uitrol van glasvezel. Waar er in 2019 nog ongeveer 180.000 huishoudens op glasvezel werden aangesloten, is dat aantal in 2020 gestegen tot ongeveer 500.000. In totaal beschikken ongeveer 3,7 miljoen van de 8 miljoen huishoudens in Nederland nu over een glasvezelaansluiting. Verschillende partijen hebben ook plannen voor verdere grootschalige uitrol van glasvezel aangekondigd. Indien deze plannen worden uitgevoerd en het huidige tempo van uitrol wordt gecontinueerd, zou heel Nederland daarmee (ruim) voor 2030 op glasvezel kunnen worden aangesloten.

De ACM signaleert nog een aantal aandachtspunten, met name in gevallen waarbij meerdere telecomaanbieders van plan zijn om in dezelfde gebieden consumenten en bedrijven aan te sluiten op glasvezel. Deze situaties leiden tot vertraging in de uitrol en roepen bij gemeenten en telecomaanbieders vragen op over welke coördinatie mogelijk en gewenst is.

Manon Leijten, bestuurslid ACM: “Het afgelopen jaar heeft de coronacrisis eens te meer duidelijk gemaakt dat de beschikbaarheid van hoogwaardige telecommunicatienetwerken van groot belang is voor zowel mensen als bedrijven. Dat de uitrol van glasvezel in Nederland het afgelopen jaar sterk is opgeschaald vind ik dan ook een positieve ontwikkeling. Ik vind het belangrijk dat ieder huishouden in Nederland ten minste beschikking heeft over één glasaansluiting, naast de veelal reeds aanwezige koper- en kabelaansluiting. We blijven daarom aandacht houden voor de glasvezelmarkt.”

De ACM wil telecomaanbieders en gemeenten graag helpen bij een snelle en efficiënte uitrol. Daarom heeft de ACM in een levend document denkrichtingen voor gemeenten opgesteld, waarin wordt beschreven welke mogelijkheden gemeenten volgens de ACM hebben om de uitrol van glasvezel in goede banen te leiden. Graag zou de ACM deze denkrichtingen samen met gemeenten en telecomaanbieders verder willen verkennen. De ACM blijft de glasvezelmarkt monitoren om mededingingsbeperkend gedrag bij de uitrol tijdig te kunnen signaleren en zo nodig in te grijpen.

Denkrichtingen gemeenten
Indien er in een gemeente meerdere telecomaanbieders zijn met overlappende uitrolplannen, raadt de ACM gemeenten aan om telecomaanbieders uit te nodigen om te komen tot co-investering. In dat geval investeren zij samen in één netwerk met open toegang voor alle internetaanbieders. Tot op heden is er in Nederland nog geen co-investering in glasvezel van de grond gekomen.

Om de uitrol van glasvezel te versnellen en de overlast voor bewoners te verminderen, ziet de ACM mogelijkheden voor gemeenten om de uitrolplannen van verschillende telecomaanbieders geografisch te coördineren. Dat wil zeggen dat de verschillende telecomaanbieders wordt voorgesteld in verschillende wijken te starten met de uitrol, om de totale glasdekking zo snel mogelijk te realiseren. Dergelijke afspraken zijn afhankelijk van de deelname van telecomaanbieders en zijn van tijdelijke aard: het is niet mogelijk en niet wenselijk dat het telecomaanbieders wordt verboden om ergens glasvezel uit te rollen. Vanuit het oogpunt van concurrentie zijn parallelle glasvezelaansluitingen op de lange termijn bevorderlijk voor de keuzevrijheid voor consumenten en bedrijven.

Reactie T-Mobile

T-Mobile is blij met de stappen die de Autoriteit Consument en Markt (ACM) neemt om een snelle en efficiënte uitrol van glasvezel in Nederland aan te jagen. De ACM publiceerde donderdag naast haar glasvezelrapport een wegwijzer met denkrichtingen die gemeenten een betere regierol moet geven om ‘overbuild’, tegen te gaan. T-Mobile zet zich als telecomprovider ook sterk in voor de verdere digitalisering en verglazing van Nederland en moedigt dit initiatief van de ACM daarom aan. De telecomprovider kondigde vorige maand aan dat het in samenwerking met het nieuwe glasvezelnetwerk van Open Dutch Fiber snel internet beschikbaar gaat maken voor minimaal 1 miljoen huishoudens in voornamelijk stedelijke gebieden.

T-Mobile kan zich vinden in de voorstellen van de ACM en ziet de introductie van de wegwijzer als essentiële stap voor een effectieve uitrol van glasvezel in Nederland. In een eerder rapport uit 2019 concludeerde de ACM al dat de aanleg van dubbele glasvezelnetwerken, de zogenoemde ‘overbuild’, alleen maar leidt tot vertraging van de digitalisering van Nederland en de verspilling van geld van investeerders en telecomproviders.

‘Nog veel te doen om tot pragmatische oplossingen te komen’
De maatregelen die de ACM aan gemeenten adviseert bij een overlap in uitrolplannen zijn gericht op co-investering in één netwerk met open toegang voor internetaanbieders. Daarnaast is er de mogelijkheid tot voorwaardelijke geografische coördinatie waarbij aanbieders wordt voorgesteld om in verschillende wijken uit te rollen. Hierdoor wordt er meer gespreid uitgerold en wordt overbuild voorkomen. T-Mobile ziet de eerste voorstellen van de ACM als een constructieve vervolgstap waarin ruimte wordt gezien voor overleg tussen telecomaanbieders en voor een regierol van gemeenten. Die rol is onder meer gericht op coördinatie op de aanleg van glasvezel en het voorkomen van overlast voor burgers door de mogelijkheid om graafrust op te leggen. T-Mobile neemt graag een actieve rol om met betrokken partijen op korte termijn tot concrete maatregelen te komen die bijdragen aan een zo snel mogelijke verglazing van Nederland.

Pieter de Klein, directeur strategie van T-Mobile: “T-Mobile ziet de wegwijzer met denkrichtingen als een goede stap in de juiste richting voor de verdere digitalisering van Nederland en de efficiënte aanleg van glasvezel in Nederland. Er is nog veel te doen om met alle belanghebbenden tot pragmatische oplossingen te komen voor het probleem van overbuild. Terwijl de ACM al een eerste aanzet voor sturende maatregelen heeft gedaan, zouden wij ook snel met ACM, gemeenten en internetaanbieders in gesprek gaan over concrete maatregelen en graafrust biedt daarbij veel mogelijkheden. Door gemeenten in staat te stellen extra voorwaarden te verbinden aan de aanleg van een tweede netwerk, bijvoorbeeld door het instellen van graafrust tijdens en bepaalde tijd ná de aanleg van een netwerk, kunnen telecomproviders actief sturen om juist te investeren in gebieden die nog geen glasvezel hebben.”

1 miljoen huishoudens aansluiten op glasvezel
T-Mobile wil dat iedereen in Nederland toegang krijgt tot razendsnel internet. De telecomprovider gaat daarom in samenwerking met het nieuwe glasvezelnetwerk van Open Dutch Fiber snel internet beschikbaar maken in overwegend stedelijke gebieden. In vijf jaar tijd krijgen minimaal 1 miljoen huishoudens toegang tot supersnel glasvezel tegen een zeer aantrekkelijk tarief. Op deze manier levert T-Mobile een substantiële bijdrage aan de verdere digitalisering van Nederland. In de afgelopen anderhalf jaar kondigde T-Mobile samen met Primevest al glasvezel aan voor 130.000 huishoudens in Den Haag, Eindhoven en Rotterdam, waarvan ruim de helft inmiddels al beschikbaar is. T-Mobile en Open Dutch Fiber hebben onlangs een overeenkomst getekend die resulteert in een vertienvoudiging van deze eerste uitrol, waardoor flink gas wordt gegeven op het verglazen van Nederland.

Terug naar nieuws overzicht