Provincie Noord-Hollland start handhavingsprocedure tegen Microsoft

04-03-2021 | door: Redactie

Provincie Noord-Hollland start handhavingsprocedure tegen Microsoft

De Provincie Noord-Hollland start een handhavingsprocedure tegen Microsoft voor het in werking hebben/oprichten van een inrichting van een datacenter in Hollands Kroon zonder vergunning. Dit staat in de Gedeputeerde Staten (GS) besluitenlijst van 2 maart 2021 onder de kop 'Vergunningplicht en bevoegdheidsverdeling Microsoft-datacenters Hollands Kroon'.

Het college van Gedeputeerde Staten (GS) is het dagelijks bestuur van de provincie. De provincie meldt: "Bij de ontwikkeling van datacenters in Hollands Kroon zijn vanuit onze provinciale rol vijf thema’s belangrijk: waterverbruik, energieverbruik, ruimtelijke impact, economische waarde en mobiliteit. Het college zet de haar beschikbare instrumenten in om deze belangen te behartigen. Het college is van mening dat GS bevoegd gezag zijn voor de Microsoft-datacenters in Hollands Kroon. Dit is in lijn met het standpunt van het Rijk (InfoMil) en vergelijkbare situaties in Flevoland en Groningen. Het college van Hollands Kroon blijft bij zijn standpunt dat zij bevoegd gezag is. GS willen, uiteindelijk bij de rechter, duidelijkheid verkrijgen voor deze casus en vergelijkbare situaties."

Datacenters

GS besluit onder andere kennis te nemen van het advies van Pels Rijcken (landsadvocaat) inzake de vergunningplicht en de bevoegdheidsverdeling van de datacenters in Hollands Kroon. Het standpunt in te nemen dat het college bevoegd is om te beslissen op een aanvraag voor omgevingsvergunning voor het oprichten van een datacenter en een handhavingsprocedure te starten tegen Microsoft voor het in werking hebben/oprichten van een inrichting zonder vergunning. Het college van Hollands Kroon en de Provinciale Staten zijn op de hoogte gesteld.

Vergunning

Het vergunningsproces en de rol van bevoegd gezag zijn niet van invloed op de vraagstukken rondom de wenselijkheid, locatie of inpassing van datacenters zo meldde de provincie Noord-Holland eerder. Recent is er onduidelijkheid ontstaan over de bevoegdheidsverdeling rond de vergunningverlening van datacenters naar aanleiding van de vestiging van een nieuw datacenter in de gemeente. De Omgevingsdienst Noord-Holland Noord en Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied verschillen van mening over de bevoegdheidsverdeling rond de vergunningverlening van datacenters.

Bestuursrechter

Het juridisch advies dat de provincie heeft gevraagd aan landsadvocaat Pels Rijcken is niet eenduidig. Pels Rijcken komt tot de conclusie dat de datacenters vergunningplichtig zijn en dat er onvoldoende aanknopingspunten zijn in de parlementaire geschiedenis en/of de jurisprudentie om te bepalen of het college van GS of B&W bevoegd gezag is. Provincie en gemeenten verkennen samen de mogelijkheden om duidelijkheid te krijgen over de bevoegdheidsverdeling rond de vergunningverlening van datacenters. Deze duidelijkheid kan alleen worden verkregen door een uitspraak van de bestuursrechter. Ongeacht wie bevoegd gezag is, is dezelfde regelgeving van toepassing met betrekking tot de milieuaspecten van de vergunning. 

Terug naar nieuws overzicht