Kabinet geeft geen oordeel over gedrag Centric-topman Gerard Sanderink

29-01-2021 | door: Redactie
Deel dit artikel:

Kabinet geeft geen oordeel over gedrag Centric-topman Gerard Sanderink

Minister Hoekstra van Financiën heeft, mede namens de minister van Economische Zaken en Klimaat en de staatssecretaris van Financiën (Fiscaliteit en Belastingdienst) (ontvangen 22 januari 2021) kamervragen beantwoord van CDA-leden Omtzigt, Slootweg en Amhaouch over het gedrag van Centric-topman Gerard Sanderink. Het komt er op neer dat Hoekstra geen oordeel wil vellen over Sanderink.

Hieronder de vragen en antwoorden

Vraag 1.
Herinnert u zich de vragen en antwoorden nog over de problemen bij Centric en
Oranjewoud?

Antwoord 1.
Ja, die herinner ik me.

Vraag 2.
Heeft u kennisgenomen van het gedrag van dhr. Sanderink die een inspecteur
bedreigd heeft en bewijsmateriaal vernietigd heeft?

Antwoord 2.
Ik heb dat uit de media vernomen.

Vraag 3.
Herinnert u zich dat hij eerder mails heeft gestuurd aan de directeur van de FIOD met in de cc: de Minister van Financier), Staatssecretaris van Financien, Secretaris-generaal MinFin, Directeur-generaal Belastingdienst, Minister van BZK, Staatssecretaris van BZK, Secretaris-generaal BZK, Minister van JenV, College van procureurs-generaal, Secretaris-generaal MinlenW?

Antwoord 3.
Ja, dat herinner ik me.

Vraag 4.
Kunt u de mails en appjes die hij aan hoge overheidsfunctionarissen gestuurd heeft de afgelopen 18 maanden openbaar maken en aan de politie en het openbaar ministerie doen toekomen zodat zij toch in bezit komen van de mail?

Antwoord 4.
Ik zie op dit moment geen redenen om bedoelde correspondentie openbaar te maken zonder dat daar een verzoek ligt van door u genoemde instanties. Dergelijke instanties kunnen de correspondentie indien benodigd bij de geadresseerden opvragen.

Vraag 5.
Bent u ervan op de hoogte dat dhr. Sanderink geen gevolg geeft aan een fors
aantal gerechtelijke uitspraken?

Antwoord 5.
Ik ben op de hoogte van berichtgeving in de media daarover. Het is aan de bij die
procedures betrokken partijen om daar al of niet actie op te ondernemen.

Vraag 6.
Is het gepast voor DNB en de Nederlandse overheid om zaken te blijven doen met iemand die zich niet aan gerechtelijke uitspraken houdt en gezagsdragers bedreigt en dat nota bene in gevoelige materie zoals ICT en bij gevoelige instellingen zoals DNB?

Antwoord 6.
Centric en Strukton maakten op 4 januari 2021 bekend dat de heer Sanderink met ingang van genoemde datum zijn bestuurlijke taken bij Centric en Strukton heeft neergelegd. Het is aan DNB als contractpartij van Centric om de kwaliteit van dienstverlening van Centric te monitoren. Dit is onderdeel van de eigen bedrijfsvoering van DNB als onafhankelijk toezichthouder.

Vraag 7.
Is DNB voor essentiele en gevoelige taken afhankelijk van software van Centric?
Kan DNB zonder die software gewoon zijn taken voortzetten?

Antwoord 7.
Voor zover mij bekend is DNB voor essentiele en gevoelige taken niet afhankelijk
van software van Centric.

Vraag 8.
Wilt u deze Kamervragen doen toekomen aan De Nederlandsche Bank zodat die
zelfstandig een afweging kan maken?

Antwoord 8.
Ja.

Vraag 9.
Zijn er naast DNB nog andere overheidsinstellingen met cruciale functies die
afhankelijk zijn van de software van Centric? Zo ja, welke?

Antwoord 9.
Behalve van DNB ben ik niet op de hoogte van andere overheidsinstellingen met cruciale functies die diensten afnemen van Centric. Wel zijn er enkele staatsdeelnemingen die gebruik maken van de diensten van Centric. Zij houden ons op de hoogte van ontwikkelingen.

Vraag 10.
Hoe beoordeelt u de rol van de huidige partner van de heer Sanderink die gevorderde mails en appjes gewist zou hebben? Kan iemand die gevorderde informatie wist betrokken zijn bij een onderneming die essentiele ICT levert aan de overheid?

Antwoord 10.
Het is niet aan mij om een oordeel te vellen over het functioneren van een private
onderneming dan wel de relatie tussen deze private onderneming en een individu.

Vraag 11.
Kunt u uiteenzetten welke bevoegdheden en verplichtingen de Raad van Commissarissen heeft indien een bestuurder duidelijk wetten overtreedt en niet handelt in het belang van de onderneming?

Antwoord 11.
De wet (het Burgerlijk Wetboek) stelt voorop dat elke bestuurder tegenover de vennootschap verplicht is tot een behoorlijke taakvervulling. De raad van commissarissen van een NV of BV heeft de taak om toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de ondernemingen die daaraan verbonden zijn. Bestuurders en commissarissen dienen zich te richten naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Bij de toezichthoudende taak van de raad van
commissarissen past dat dit orgaan zo nodig kan ingrijpen in de vennootschap wanneer het vennootschappelijke belang dit vergt, binnen de bandbreedte van de wet en de statuten van de vennootschap.

Vraag 12.
Kunt u deze vragen een voor een en binnen drie weken beantwoorden?

Antwoord 12.
Vanwege de noodzakelijke interdepartementale afstemming is beantwoording
binnen de geldende termijn niet haalbaar gebleken.

 

Terug naar nieuws overzicht