‘Informatiegestuurd werken bij overheid wint langzaam terrein’
13-12-2016 | door: Wouter Hoeffnagel
Deel dit artikel:

‘Informatiegestuurd werken bij overheid wint langzaam terrein’

Informatiegestuurd werken, waarbij informatiebronnen worden gecombineerd en geanalyseerd om tot een betere besluitvorming te komen, wint bij de overheid langzaam terrein. Deze manier van werken stelt de publieke sector in staat trends en patronen te identificeren, waardoor de overheid in staat is beter onderbouwde beleidskeuzes te maken, scherper toezicht te houden en de dienstverlening aan burgers en bedrijven te verbeteren. Ook kunnen de geleverde prestaties op deze manier beter worden geëvalueerd. “De hoeveelheid beschikbare data is de afgelopen jaren exponentieel gestegen, ook binnen de overheid”, zegt Paul Dijcks, partner bij KPMG en segmentleider Public Sector.

Dijcks: “Data zijn voor veel organisaties de nieuwe grondstof. Daarom investeren zij steeds meer in het analyseren van de almaar groeiende hoeveelheden data en de ontwikkeling van voorspellende modellen. De verandering die de beschikbaarheid van informatie met zich meebrengt heeft grote consequenties voor de aansturing en de inrichting van overheidsorganisaties. Ook geeft het de overheid een verantwoordelijkheid om hier op een veilige manier mee om te gaan.”

Goede voorbeelden
Uit onderzoek van KPMG naar de mate waarin overheidsorganisaties informatiegestuurd werken blijkt dat zo’n 50% inmiddels experimenteert met deze manier van werken. 40% is zich daarnaast bewust van de mogelijkheden, maar past deze wijze nog niet toe. Van de organisaties die de weg naar informatiegestuurd werken hebben gevonden, geeft echter slechts 20% aan dat dit op structurele basis gebeurt. Bijna de helft van de onderzochte organisaties geeft aan binnen een tijdsbestek van één tot twee jaar (elementen van) informatiegestuurd werken te zullen implementeren om op deze manier de strategische doelstellingen te beter te kunnen realiseren.

Dijcks: “Er zijn een paar overheidsorganisaties die de potentie van kwalitatief goede data-gedreven analyse onderkennen en ook echt benutten. De resultaten daarvan zijn spectaculair. Zo is de Belastingdienst door informatiegestuurd toezicht en slimme data-analyses eerder in staat om fouten in de aangifte op te sporen. Hiermee kan de fiscus op basis van grote hoeveelheden informatie de grootste risico’s per belastingplichtige aangeven. Met diepe data-analyse kunnen meer gevallen en afwijkende patronen bekeken worden en het toezicht vindt meer informatiegestuurd en efficiënter plaats.”

Gebrek aan data scientists
Bij veel overheidsorganisaties blijkt een gebrek aan gekwalificeerd personeel echter een obstakel te vormen om informatiegestuurd werken echt van de grond te krijgen. Ruim 60% geeft aan over onvoldoende data scientists te beschikken om informatiegestuurd werken mogelijk te maken. Iets meer dan 10% van de onderzochte organisaties geeft aan te beschikken over voldoende data scientists. Bijna 20% geeft aan op dit moment geen mensen in huis te hebben om op professionele basis data-analyses te kunnen uitvoeren.

Dijcks: “En ook de beschikbaarheid van voldoende middelen vormt een belangrijk knelpunt. Slechts 30% geeft aan over voldoende budget te beschikken om volledig op basis van data en data-analyses te kunnen werken. Bijna de helft van de onderzochte organisaties vindt dat zij over onvoldoende middelen beschikken om de stap te kunnen zetten. Om de potentie van alle informatie toch te kunnen benutten zouden deze organisaties op zoek moeten gaan naar samenwerkingsverbanden. Zo zien wij op dit moment samenwerking tussen rijksinspecties of kleinere uitvoeringsorganisaties met grotere uitvoeringsorganisaties, zoals de Belastingdienst. Hierbij wordt over en weer gebruik gemaakt van elkaars expertise.”

Terug naar nieuws overzicht