Zonder Software Defined geen toekomst

19-05-2016 | door: Blog
Deel dit artikel:

Zonder Software Defined geen toekomst

Businessmodel en IT-huishouding onder de loep om bestaansrecht te garanderen

In het digitale tijdperk waarin we leven, verandert alles in razendsnel tempo. Zo neemt de mobiele bereikbaarheid van consumenten zienderogen toe, kunnen steeds meer apparaten via het internet op afstand worden bediend, plaatsen we overal sensoren om allerhande informatie te kunnen verzamelen, en maken we grote stappen voorwaarts op het vlak van kunstmatige intelligentie en het uitvoeren van complexe analyses. Het succes van organisaties drijft daardoor steeds meer op het vermogen om technologische ontwikkelingen om te zetten in nieuwe kansen en mogelijkheden. Snel innoveren door middel van IT is in het ‘digitijdperk’ niet langer optioneel, maar van vitaal belang om te overleven. Dit noodzaakt organisaties om zowel hun businessmodel als hun IT-huishouding stevig onder de loep te nemen, willen zij hun bestaansrecht garanderen.

Datacenterrevolutie een must
Bij het ombuigen van IT als ‘cost center’ naar IT als ‘value center’ verdient de IT-infrastructuur bijzondere aandacht. De innovatieve kracht die een organisatie nodig heeft om succesvol te zijn, vertaalt zich namelijk vooral in het maximaliseren van de snelheid, flexibiliteit en schaalbaarheid van IT – en dan liefst tegen zo laag mogelijke kosten. Parallel daaraan is een organisatie erop gebrand om al haar digitale klantinformatie en intellectuele eigendommen maximaal te beschermen. Is zij daartoe niet in staat, dan kan de continuïteit van de bedrijfsvoering niet worden gegarandeerd, gelet op de vele duizenden cyber aanvallen waarmee een gemiddelde organisatie elke dag te publish2connect210 afbeelding maken heeft. De praktijk leert, dat de traditionele datacenter infrastructuur zoals we die vandaag de dag nog steeds veel tegenkomen, op veel van deze punten tekort schiet en dus simpel gezegd niet kan leveren. De publieke cloud (Azure, Amazon, Google, etc.) biedt in die zin wel mogelijkheden, maar is voor organisaties om uiteenlopende redenen zelden de oplossing voor alle kernprocessen, applicaties en data.

Veel meer voor de hand ligt het om een zogenaamde ‘Hybride Cloud’ strategie te overwegen. In een notendop houdt dit in, dat organisaties voor een aantal zaken overstappen naar de publieke cloud en voor andere zaken gebruik blijven maken van een eigen (of hosted) datacenter. Dit noemen we bij PQR het ‘build-connect-extend’ principe. Je maakt het eigen datacenter cloud-ready en combineert dit vervolgens met onderdelen van de publieke cloud. Om dit te kunnen bewerkstelligen, is het van levensbelang dat het traditionele datacenter eerst flink onder handen genomen wordt. Maar is dit haalbaar? De sleutel ligt in de transitie van het traditioneel concept naar een Software Defined Datacenter (SDDC). In een SDDC zijn namelijk de belangrijkste ingrediënten van de publieke cloud geïntegreerd aanwezig. Het SDDC wordt daarom logischerwijs in één adem genoemd met termen als ‘Private Cloud’ en ‘IT-as-a-Service’ (ITaaS).

Waarom het hoog tijd is om het datacenter te moderniseren
Laten we de twee concepten eens tegen elkaar aan houden. Door dit te doen wordt namelijk duidelijk, wat de feitelijke verschillen zijn tussen een traditioneel datacenter en een SDDC, waarom een SDDC wèl voldoet en op welke aspecten een traditioneel datacenter nu precies achterblijft.

Waar is het misgegaan? Het traditionele datacenter concept dient al 10 tot 15 jaar als basis en is in de loop der tijd uitermate complex geworden. In die tijdspanne hebben de verschillende technische subdomeinen (servers, storage, netwerk, security en dataprotectie) zich grotendeels afzonderlijk van elkaar doorontwikkeld. Op zichzelf weliswaar goede initiatieven, maar van een afstandje bezien heeft dit wel geleid tot een bijzonder gefragmenteerd IT-infrastructuurlandschap waarin weinig standaarden voorkomen. Virtualisatie is hoofdzakelijk beperkt gebleven tot servers en van echte integratie tussen subdomeinen is niet of nauwelijks sprake. Door dit alles zijn de componenten nauwelijks kneedbaar. Daarnaast focussen veel organisaties zich met beveiligingsmaatregelen nog steeds primair op de buitenste grenzen van het datacenter. Eenmaal binnen hebben bedreigingen zoals malware enige tijd vrij spel, omdat ze onder deze omstandigheden relatief laat worden opgemerkt. De schade kan dan al aanzienlijk zijn.

De fragmentatie van het IT-infrastructuurlandschap heeft ook de vorming van eilandjes binnen de IT-organisatie in de hand gewerkt. De gemiddelde IT-organisatie bestaat uit groepjes specialisten die zich elk richten op één specifiek sub-domein. Het behandelen van een aanvraag vanuit de organisatie is dan ook vaak een langdurig, ingewikkeld en moeizaam proces. Daarbij komt veel onderlinge afstemming en (mis)communicatie kijken. Electronische ticketing systemen spelen dan ook een belangrijke rol bij het enigszins stroomlijnen van de operationele IT-processen. De uitvoering van activiteiten is veelal handmatig en hoogstens vereenvoudigd door hier en daar een (soms zelfgebouwd) script toe te passen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de duur en de kwaliteit bij tijd en wijle te wensen over laat. Kortom: snelheid, flexibiliteit, consistentie en veiligheid ontbreken.

Kracht van het SDDC: virtualisatie en intelligentie
Een Software Defined Datacenter (SDDC) ziet er qua opbouw compleet anders uit dan een traditioneel datacenter. In een 100% SDDC zijn alle technische subdomeinen gevirtualiseerd bovenop een standaard x86 hardwarelaag. Dit geldt dus voor servers tot aan netwerk en van security tot aan back-up. Deze virtualisatie maakt de IT-infrastructuur op alle vlakken kneedbaar en is daardoor gemakkelijker en nauwkeuriger af te stemmen op de eisen en wensen van de eigen organisatie. De IT-infrastructuur is daarmee efficiënter in te richten. Tevens leidt de SDDC-architectuur tot eenvoud in schaalbaarheid. Elke x86 server vormt namelijk een standaard bouwblok waarop alle benodigde intelligente functionaliteit moeiteloos kan worden toegevoegd.

Doordat de intelligente functies in de virtualisatielaag zijn ondergebracht, wordt het ook veel gemakkelijker om ze te combineren. In een SDDC wordt de beveiliging op elke afzonderlijke virtuele server toegepast (microsegmentatie), iets dat voorheen niet of nauwelijks gerealiseerd kon worden. Cybercriminelen die zijn doorgedrongen tot in het datacenter, kunnen daardoor niet meer ongebreideld hun gang gaan. Schade blijft hierdoor beperkt tot een minimum.

Eenvoud van beheer is eveneens een belangrijk thema binnen het SDDC. De meeste (deel)oplossingen zijn daarom hyperintelligent gemaakt en kunnen daardoor vrijwel geheel zelfstandig opereren. Dreigende suboptimalisatie of problemen worden niet alleen gesignaleerd, maar automatisch en proactief aangepakt. Als gevolg hiervan liggen de reguliere beheerinspanningen binnen een SDDC aanzienlijk lager dan die binnen een traditioneel datacenter. In plaats van grotendeels bezig te zijn met het in stand houden van de techniek, krijgen medewerkers van de IT-afdeling daardoor eindelijk de handen vrij om meer tijd en aandacht te besteden aan de zaken waar het werkelijk om draait, namelijk de innovatie en het succes van de organisatie.

Met SDDC volledig in-control
De aansturing en besturing van de IT-infrastructuur werkt eveneens volkomen anders. Waar dit binnen een traditioneel datacenter nog bottom-up en vanuit de harde techniek wordt benaderd, hanteert het SDDC een integrale top-down benadering en kent het SDDC een functionele inslag. Het beheer platform, ook wel Cloud Management Platform (CMP) genoemd, vormt hier de centrale spil. Het CMP faciliteert het vergaand automatiseren van complete operationele IT processen. Alle software-defined componenten zijn hierop voorbereid en beschikken over standaard interfaces (API’s) waarmee ze op een eenvoudige en eenduidige manier te programmeren zijn. Het CMP bevat ook een self-service portaal waarmee IT diensten aangeboden kunnen worden aan eindgebruikers. Een eindgebruiker kan daarmee (soms letterlijk) met een druk op de knop in zeer korte tijd beschikken over IT middelen zonder verdere tussenkomst van IT medewerkers. Het CMP beperkt zich overigens niet alleen tot de IT binnen het eigen datacenter, maar ontfermt zich tevens over publieke cloud resources. Deze resources kunnen op dezelfde manier worden aangeboden als de eigen IT diensten, waardoor alles eenvoudig en transparant blijft voor de eindgebruiker.

Routekaart voor een stapsgewijze overgang
Een volledig SDDC heb je niet van vandaag op morgen voor elkaar. Veel organisaties bevinden zich immers niet in de luxe positie om compleet overnieuw te beginnen, om nog maar niet te spreken van de investeringen die hierbij om de hoek komen kijken. Vergelijk het maar met de complete verbouwing van een bestaand huis uit de jaren ‘50 naar een ultramoderne woning die is voorzien van de laatste gemakken. Met een likje verf kom je er niet. Het hele fundament waaronder leidingen, elektriciteit, wanden en plafonds moet onder handen worden genomen. De vraag is alleen of het ook allemaal werkelijk nodig is, en of alles tegelijkertijd moet plaatsvinden. Het simpele antwoord op beide vragen is “nee”. Begin met schiften. Vraag jezelf af welke elementen van SDDC zichtbaar en snel het succes van de organisatie kunnen vergroten en welke niet. Advies is om gericht met dat onderdeel aan de slag te gaan dat het meeste waarde toevoegt. Om nog maar even opnieuw de parallel te trekken met huis van zo even: begin met het opknappen van de belangrijkste kamer.

Let op, de overstap naar een SDDC heeft naast techniek een behoorlijke impact op de IT organisatie. Niet alleen is binnen een SDDC multi-disciplinair denken een must, ook wordt er een andere set aan competenties verlangd. IT kruipt bij het SDDC immers in een regie rol en houdt zich als zodanig veel meer bezig met dienstverlening en veel minder met de harde IT. Alleen al om die reden is het voor veel organisaties niet verstandig om het hele SDDC gedachtengoed in één keer te omarmen. En gelukkig hoeft dat ook niet. Bedenk bij het uitstippelen van de routekaart alleen wel welke implicaties elke stap heeft voor proces, mens en techniek.

publish2connect210 afbeelding

SDDC: geen hype maar werkelijkheid
Techniek is net mode. Telkens als er niets innovatiefs op de markt verschijnt, is het maar weer de vraag of de aandacht ervoor slechts kortstondig is, of dat het de nieuwe standaard wordt. Het heeft er alle schijn van dat SDDC de nieuwe standaard voor datacenters wordt. In de praktijk hebben namelijk tal van organisaties de eerste concrete stappen al gezet. De manier waarop verschilt van organisatie tot organisatie. Sommige bedrijven en instellingen beperken zich in eerste instantie bijvoorbeeld tot het automatiseringsaspect. Andere spelen bij vervanging van hun storage of back-up/restore infrastructuur in op actuele en toekomstige behoeften en kiezen daarbij bewust voor SDS en SDB. Weer andere richten zich in eerste instantie alleen op SDN en SDSEC componenten als gevolg van een aanscherping van het beveiligingsbeleid. In veel van deze trajecten biedt PQR als kennispartij een helpende hand. Dit gebeurt in verschillende hoedanigheden: als aanjager, als adviseur, als sparring partner, als architect en/of als implementatiepartner.

Conclusie
Het Software Defined Datacenter (SDDC) is niet langer optioneel, maar een must voor veel organisaties om bedrijfsdoelstellingen te behalen en zo succesvol en relevant te blijven binnen het eigen vakgebied. Bij SDDC staan een drietal business outcomes centraal. Allereerst stelt SDDC organisaties in staat om altijd snel te kunnen innoveren (effectiviteit). Ten tweede kan met SDDC de waarborg van het intellectuele eigendom en de bedrijfsvoering worden verhoogd (continuïteit). Ten derde heeft SDDC een betere kosten-baten verhouding van IT tot gevolg (efficiency).

Stilstand is achteruitgang, zeker in een tijd waarin ontwikkelingen elkaar in razendsnel tempo opvolgen. Wacht daarom niet te lang, want anders gaat de trein aan je voorbij en wordt de kloof met de concurrentie simpelweg onoverbrugbaar. Let wel op, want een volledige overstap naar het SDDC is bepaald geen sinecure. SDDC betekent namelijk een verandering in denkwijze en raakt daarbij mensen, processen en techniek. Het is daarom raadzaam om planmatig aan de slag te gaan en steeds bewust specifieke onderdelen van het SDDC te selecteren en te implementeren. De routekaart die daarbij ontstaat is organisatie- èn situatieafhankelijk. PQR kan door haar kennis en ervaring op het vlak van SDDC in meerdere opzichten een waardevolle partner voor u zijn.

Wilt u meer weten over het realiseren van een SDDC als onderdeel van een private of een hybride cloud, neem dan contact met ons op.

Meer info
Wilt u meer weten over Software Defined Infrastructures? Bent u benieuwd in hoeverre SDI u kan helpen bij het bereiken van de doelstellingen van uw organisatie? Neem contact op met PQR.

Door: Herman Rutten, Solution Architect bij PQR

Terug naar nieuws overzicht
Datacenters