HR-trend 2013: Op zoek naar de economie van de medewerker

HR-trend 2013: Op zoek naar de economie van de medewerker

HR-trend 2013: Op zoek naar de economie van de medewerker

15-11-2012

HR-trend 2013: Op zoek naar de economie van de medewerker


Organisaties in Nederland zoeken op dit moment naar mogelijkheden om op personele kosten te besparen en tegelijkertijd meer te investeren in de toegevoegde waarde van individuele medewerkers. Deze trend, die gesignaleerd wordt in het nieuwste Raet HR Benchmark onderzoek, hangt samen met de toenemende verzakelijking van HRM in Nederland. Daarbij worden ‘kosten en baten’ van HR steeds meer meetbaar gemaakt en in lijn gebracht met de organisatiestrategie.

Prioriteitenlijst HR
Uit het onderzoek komt naar voren dat het besparen van kosten in deze tijden van crisis voorrang heeft. Voor 28 procent van de HR-verantwoordelijken is dit zelfs de hoogste prioriteit. Opleiding & ontwikkeling van medewerkers staat ook voor 28 procent van de ondervraagden bovenaan de prioriteitenlijst. In de top-5 staan verder strategische personeelsplanning (27 procent), duurzame inzetbaarheid (24 procent) en flexibilisering van het personeelsbestand (20 procent). De top-5 HR-prioriteiten geven aan dat de HR-managers de geschikte balans zoeken tussen input en output, en tussen kostenbewustzijn en investeren in de toegevoegde waarde van de medewerkers. Strategische personeelsplanning en flexibilisering helpen de HR-afdeling bij het zoeken naar de optimale bezetting en de juiste mix van kennis, kunde en ervaring om de kernactiviteiten van de organisatie kwalitatief en kostenefficiënt voort te zetten.

Het is voor HR-verantwoordelijken belangrijk om te weten welke medewerkers in de organisatie behoren tot de ‘mission criticals’: wie voegt de meeste waarde toe aan de organisatie? Het zijn deze medewerkers die absoluut voor de organisatie moeten worden behouden als er wordt gesneden in het personeelsbestand. De focus op het behoud van de juiste mensen, of het aantrekken daarvan, zorgt ervoor dat een organisatie beter kan presteren en concurreren. In dat opzicht groeit de HR-afdeling uit tot een afdeling die de juiste informatie levert om de organisatie aan te sturen.

Vergroten toegevoegde waarde
“Talenten krijgen, ondanks de crisis, de ruimte om zich verder te ontwikkelen en hun toegevoegde waarde voor de organisatie te blijven vergroten”, stelt Raet’s CEO Cees van den Heijkant op basis van het onderzoek vast. “Human Resources Management ontwikkelt zich in Nederland steeds meer tot Human Capital Management, waarbij de competenties en inzet van de medewerkers optimaal worden benut en ontwikkeld. Dit zet medewerkers in hun kracht en aan het stuur. De toegevoegde waarde van de medewerker voor de organisatie wordt nadrukkelijker ingezet om de performance van de organisatie te verbeteren. Overzicht en inzicht op dit vlak is essentieel voor werkgevers.”

Een relatief hoog percentage van de organisaties (36 procent) wil daarom meer werven op talenten, in plaats van op functiespecificaties. Door minder focus op de specificaties van de functie en meer op de talenten die nu en in de toekomst waarde toevoegen, kunnen organisaties hun onderscheidend vermogen verhogen. Organisaties vinden deze nieuwe aanpak interessant, al wordt deze nog niet breed toegepast. Zes op de tien HR-verantwoordelijken is het eens met de stelling dat werven op talent de kans vergroot dat nieuwe groepen potentiële medewerkers worden aangeboord, die anders nooit gevonden zouden worden.

Op zoek naar balans tussen hard en zacht
De Raet HR Benchmark, gehouden onder 486 HR- en Finance-verantwoordelijken bij organisaties in Nederland, toont aan dat HR-afdelingen anno 2012 de balans zoeken tussen de ‘zachte’ en ‘harde’ aspecten. Daarbij worden ‘zachte’ HR-aspecten als opleiding & ontwikkeling verbonden met ‘harde’ fenomenen als ‘business cases’, ‘return on investment’ en ‘key performance indicatoren’. In het onderzoek van 2011 was al gesignaleerd dat HR en Finance steeds nadrukkelijker samen optrekken. De reeds verwachte meer bedrijfskundige aanpak van HR is nu realiteit geworden. Steeds meer HR-verantwoordelijken hebben dan ook een bedrijfskundige achtergrond.

Het onderzoek concludeert verder dat HRM (samen met Finance) een steeds centralere rol speelt in de sturing en ontwikkeling van organisaties. Daarbij gaat het niet alleen meer om de bekende Kritieke Proces Indicatoren zoals verzuim, bezetting en verloop, maar ook steeds meer om productiviteit. HR moet de business kennen en daarbij de juiste adviezen uitbrengen en initiatieven ontplooien op alle gebieden die waarde toevoegen, kosten beperken, efficiëntie verhogen en effectiviteit vergroten.

Over de HR Benchmark
Raet volgt de actuele ontwikkelingen in het HR-vakgebied doorlopend; bij onze klanten, bij onszelf en in de markt als geheel. Daarom laat Raet jaarlijks een HR Benchmark onderzoek uitvoeren om onder andere de prioriteiten die organisaties aanbrengen in het aanpakken van actuele vraagstukken, in kaart te brengen. Het rapport is gebaseerd op een kwantitatief onderzoek onder 486 respondenten (uitgevoerd door TNS NIPO) en persoonlijke interviews onder professionals, directieleden en bestuurders van 15 organisaties op het gebied van HR en Financiën. Daarnaast vond een rondetafelgesprek plaats met een aantal deelnemers onder leiding van TNS NIPO.


Terug naar nieuws overzicht