Regeren is vooruitzien
01-03-2013

Regeren is vooruitzien


Nee, dit gaat niet over de aanstaande troonswisseling, maar wel over regeren. Wie met succes wil regeren moet vooruitzien. Dat geldt niet alleen voor onze vorst, maar net zo goed voor onze bedrijven. Hoewel ongetwijfeld ieder bedrijf wel zal beamen dat anticiperen noodzakelijk is, in de praktijk van alledag is het een moeilijke opgave. Het gaat immers over voorspellen, extrapoleren van trends, afgaan op prognoses van marktonderzoekers en eigen waarnemingen, enzovoorts. Daar tegenover staat de waan van de dag, die de blik op de toekomst maar al te vaak vertroebelt.

Naar mijn overtuiging bestaat anticiperen voor een bedrijf uit drie elementen. Om te beginnen gaat het om het goed kunnen inschatten van marktontwikkelingen, een goed beeld krijgen van wat de klant van de klant de komende tijd verwacht en, vanzelfsprekend, een goed beeld vormen van de implicaties van de technologische vooruitgang.

Met het eerste element, zicht op marktontwikkelingen, bedoel ik nietzozeer de ontwikkeling van de it-markt, maar de ontwikkeling van sectoren waarin het bedrijf actief is. Dat betekent dat er gedegen kennis aanwezig moet zijn over deze sectorenen dat er op grond hiervan een visie is op waar het naartoe gaat. Die richting wordt uiteraard ook medebepaald door politieke en maatschappelijk-economische ontwikkelingen. De zorg is hier een goed voorbeeld van. Eigenlijk zou je als it-bedrijf ook nog beter dan de klant moeten weten waar het in zijn sector naar toe gaat. Alleen dan kun je ook als een solide partner strategisch advies geven en oplossingen ontwikkelen die niet alleen relevant zijn maar dat ook blijven, doordat voorzien is voor welke uitdagingen de klant zal komen te staan.

Het volgende element is verder kijken dan het gebruikelijke klantperspectief. Dat wil zeggen dat je als het ware ‘voorbij’ de klant kijkt naar zijn klant. De klant van de klant dus. Wat wil die klant eigenlijk en wat zijn de implicaties daarvan?Voor een deel sluit dit aan op het vorige element, want wat de klant van de klant wil. bepaalt mede de marktontwikkelingen.Maar we zien in de praktijk dat het soms buitengewoon moeilijk is om zicht te krijgen op wat de klant van de klant wil. Denk maar aan ‘consumerization of IT’. Dit is een puur door de wens van consumenten/eindgebruikers ontstane trend, die buitengewoon snel is opgekomen en grote veranderingen teweegbrengt.

Het laatste element van anticiperen is het voorzien van technologische ontwikkelingen. Maar belangrijker nog het kunnen inschatten welke mogelijkheden de nieuwe technologie kan bieden om de grote vraagstukken binnen de sector te helpen oplossen. En hierbij komen de drie anticipatie-elementen samen.

Ik weet het. Al het bovenstaande wordt al jarenlang geroepen en wie om zich heen kijkt ziet dat anticiperen maar zeer ten delelukt. De belangrijkste oorzaakis dat de meeste bedrijven teveel naar binnen zijn gekeerd. Zij hebben te maken met de waan van de dag, met operationele problemen, de inspanningen om de handel draaiende te houden, enzovoort.Die op zich begrijpelijke aandacht voor de operaties verdringt het strategisch perspectief. Voor dat perspectief moet beslist weer aandacht komen.

Er is één duidelijke, onomkeerbare ontwikkeling: de macht komt steeds meer bij de gebruiker te liggen. Dat betekent dat het individu op maat bediend zal moeten worden. Het tempo waarin dit gebeurt, verschilt van sector tot sector.

IT-organisaties, inclusief de mijne, zullen in deze ontwikkeling mee moeten. Dat zal niet altijd eenvoudig zijn. Ik zie ook nog wel eens een spanningsveld als klanten geen behoefte hebben aan een strategisch perspectiefen gewoon vragen om een IT-oplossing te leveren die zij goed genoeg vinden, terwijl wij verder zouden willen kijken.De veranderingen waar we voor staan vergen een andere attitude, van onszelf en van onze klanten. Bovendien, als we goed anticiperen zullen we ook nog de vervolgstappen moeten zetten: nieuwe concepten ontwikkelen en, vooral, die ook goed invullen.

Robin van Poelje, TSS

      

Terug naar nieuws overzicht