De ‘vergeten factor’ bij outsourcing
18-02-2012
Deel dit artikel:

De ‘vergeten factor’ bij outsourcing


Onvolwassenheid van ICT
 

De huidige stand van de technologie op het gebied van formule-1 racing, maakt dat wij glimlachend terugkijken naar de beelden van de eerste officiële autorace in 1896 op Rhode Island. De ‘coureurs’ zijn heren van stand die, uitgedost met hoge hoed, gaan strijden om de eer. Evenzo beschouwen wij de IBM 701 uit 1953. Trots poseren de ontwikkelaars ervan op de foto, omgeven door hun ‘gevaarte’. Beide voorbeelden hebben iets met elkaar gemeen. Wat destijds gold als ‘state-of-the-art’, waarmee men gezien wilde worden, komt nu op ons over als een lachwekkend tafereel.  

Technologie doet iets met ons. Het lijkt wel of wij telkens verblind worden door de ‘nieuwste’ technologie. Na een aantal jaar vallen ons echter de schellen van de ogen en blijken dan pas in staat om de werkelijke toegevoegde waarde ervan te bepalen. Herinneren wij ons nog de eerste laptops, de eerste mobiele telefoons? Om maar een paar voorbeelden te noemen.  

De auto heeft in een tijdspanne van 100 jaar een hoge mate van volwassenheid bereikt. In vergelijking hiermee heeft informatietechnologie slechts een ontwikkeling van 50 jaar achter de rug. Ook al is het weinig zinvol om te trachten de mate van volwassenheid van ICT over 50 jaar te voorspellen, we kunnen wel vaststellen dat ICT zich nu, na 50 jaar, nog in een stadium van sterke ontwikkeling bevindt.  

Alle maturity modellen beschouwen de ICT-dienstverlening of de organisatie als geheel. Er bestaat gewoonweg niet zoiets als een technology maturity model. Los van het feit of we hier ooit oog voor hebben gehad of het belang hiervan hebben ingezien, kunnen we stellen dat wij blijkbaar pas achteraf in staat zijn om de volwassenheid te bepalen van technologie in haar geheel. Dit geldt mijns inziens in het bijzonder waar het infomatietechnologie betreft.  

De afgelopen jaren heeft dit ertoe geleid dat er ten aanzien van ICT hogere verwachtingen leefden, dan de volwassenheid van de technologie rechtvaardigde. Dit heeft zich met name geuit op het gebied van ICT-investeringen, en in belangrijke mate ook outsourcing. Het is zeer complex gebleken om het beheer van onvolwassen ICT-middelen op een goede manier uit te besteden.  

In alles wat er de afgelopen jaren geschreven is over ICT-outsourcing wordt stelselmatig de volwassenheid van technologie buiten beschouwing gelaten. Hoogstens wordt er melding gemaakt van zogenaamde legacy systemen, maar nergens wordt ook maar gesuggereerd dat een eigen lokaal netwerk met eigen kabels, eigen routers, eigen servers en wat dies meer zij, een complicerende factor bij outsourcing zou zijn. Wij vinden het kennelijk een fait accompli dat onze organisaties een eigen ICT-afdeling in het leven hebben moeten roepen om deze hele kakofonie te beheren.  

Erger nog, het geeft onze organisatie zelfs een bepaalde status. Nu denken we op strategisch niveau enkel nog na hoe het beheer van deze ‘state-of-the-art’ technologie op een verstandige wijze uitbesteed kan worden. Vervolgens verbazen wij ons in hoge mate als het outsourcing traject niet de voordelen oplevert die wij ervan hadden verwacht, waarna het vingerwijzen begint naar alles en iedereen behalve naar de ware schuldige; de onvolwassenheid van ICT.  

Dit laatste is wat ik noem de ‘vergeten factor’ die een belangrijke, zoniet doorslaggevende rol heeft gespeeld bij het mislukken van talloze outsourcing projecten. Hoe eenvoudig wordt outsourcing bij het ontbreken van componenten die we vandaag de dag nog als vanzelfsprekend associëren met ICT-beheer. Componenten die een restant zijn uit de ‘ICT-oertijd’ en outsourcing als zodanig onnodig hebben gecompliceerd.  

Voor de komende jaren is de verwachting dat steeds meer ondernemingen overstappen op ontwikkelingen als Cloud Computing. Hiermee gaat men feitelijk terug naar het concept van de mainframes en terminals, echter met als grote verschil dat er geen centrale mainframe meer wordt gebruikt maar een gedistribueerde server farm. Configureerbare computermiddelen (zoals netwerken, servers, opslag, applicaties en diensten) worden via Internet op aanvraag beschikbaar gesteld op een snelle, gemakkelijke en alomtegenwoordige manier met
minimale beheermoeite of interactie van een serviceprovider.  

Cloud Computing
is daarmee een goed voorbeeld hoe de voortschrijdende ontwikkeling van technologie de sourcingrelaties vereenvoudigt, en wellicht in de toekomst zelfs geheel overbodig maakt. Het is daarom mijn verwachting dat de focus van IT governance in de komende jaren meer en meer zal moeten verschuiven van supplymanagement (regie op dienstverlening) naar demandmanagement (regie op de klantorganisatie zelf). Maar hierover later meer.

Walter Zondervan 
Senior Business Consultant bij Ventus, Linkedin
  

Terug naar nieuws overzicht